prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przez klienta jako konsumenta:

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do odwołania zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsument jest każdą osobą fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być w przeważającej mierze przypisane ani jego działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek:

instrukcja odwołania

prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż wyznaczony przez Państwa przewoźnik weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu lub e-maila wysłanego pocztą). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza wypłaty, który nie jest obowiązkowy.

konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu uzyskania takiego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu do czasu, gdy otrzymamy Towary z powrotem lub do czasu, gdy użytkownik dostarczy dowód, że zwrócił Towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastodniowego.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec instrukcji odwoławczej

formularz odwołania

Formularz wycofania próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).

Na :
CosplayHero
Miejsce prowadzenia działalności: Norymberga, Niemcy
Sąd Rejonowy w Norymberdze HRB 34930
NUMER IDENTYFIKACYJNY KADZI: DE316823075
CosplayHero jest znakiem towarowym XENOconcept UG (ograniczona odpowiedzialność).
Haimendorfer Road 34
90571 Schwaig
Niemcy

Email: [email protected]

Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówione na (*)/otrzymane na (*)

__________________

Nazwa(-y) konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

__________________

daktyl

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.